Vad är en överförmyndare

 

Denna sida är till för att informera lite om vad en överförmyndare är och hur de verkar.

I Sverige skall det, enligt Föräldrabalken, i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.
Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till en enskild persons tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.

Vem utser överförmyndare

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och det är kommunfullmäktige som utser överförmyndare.

Vem kontrollerar överförmyndaren

Det är länsstyrelsen som utövar tillsyn av överförmyndarna. Eventuell överklagan av överförmyndarens beslut skall göras till tingsrätten.
Länsstyrelsen utreder även klagomål riktade mot överförmyndaren.

Vad ingår i överförmyndarens verksamhet

Verksamheten styrs av föräldrabalken. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.
Överförmyndaren skall även tillse att gode män och förvaltare får den kunskap och utbildning som behövs.

Hur når jag min överförmyndare

Du hittar telefonnummer till landets överförmyndare på http://godman.se och klicka på Adresser till överförmyndare